Velkommen til Advokat Svarstad Brodtkorb.

Advokatkontoret ble etablert i 2002.
Ansvarlig advokat er advokat Marte Svarstad Brodtkorb. Alle ansatte er medlemmer av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.
 
Våre spesialfelt er strafferett, herunder Økokrimsaker, straffeprosess og prosedyre. Vi besitter også rik kompetanse innen barnevern, barnefordeling, arbeidsrett, rettslige- og utenrettslige forhandlinger. 

PRISER

straff

Straffesaker

I straffesaker dekker som regel det offentlige kostnadene til advokatbistand.

Dersom klienten bistås av advokat fra en annen rettskrets enn der saken iretteføres, dekker det offentlige som et utgangspunkt ikke merkostnaden ved advokat. Retten tar da det som kalles bostedsforbehold. Dette refererer seg til utgifter som reise og opphold for advokaten. Disse utgiftene må da normalt dekkes av klienten etter nærmere avtale.

På nærmere angitte vilkår kan retten oppheve bostedsforbeholdet.

siviler

Sivile saker

Ved bistand i sivile saker (alt annet enn straffesaker) må klienten betale for arbeidet. Vi beregner i disse tilfeller normalt salær i henhold til følgende satser:

For advokater:

Fra kr. 1550,- til kr. 2050,- pr time

For advokatfullmektiger:

fra kr. 970,- til kr. 1550,- pr time

De oppgitte priser er eksklusiv merverdiavgift. I tillegg kommer påløpte utgifter i forbindelse med saken. Det vil normalt bli innkrevd en àkontobeløp forut for at arbeidet påbegynnes.

hjelp

Fri rettshjelp

Ved bistand i sivile saker kan klienten, etter nærmere regler, innvilges fri rettshjelp fra det offentlige. Rettshjelpen kan knytte seg til rådgivning samt til behandling av saken i domstolen.

Reglene for fri rettshjelp reguleres i Lov av 13. juni 1980 nr. 35 (rettshjelpsloven).

Adgangen til å få innvilget fri rettshjelp er som regel behovsprøvd og i utgangspunktet knyttet til nærmere angitte saksområder.

I barnevernssaker for Fylkesnemnda, vil det offentlige alltid dekker utgiftene til advokat. Reglene om bostedsforbehold gjelder imidlertid også her.