BARNERETT

Vi bistår i saker vedrørende barnerett etter Barneloven.

Dette omfatter bl.a. barnefordeling, bosted, samvær, samværsnekt etc.

Lovens hovedregel er at avgjørelser skal rette seg etter hva som er barnets beste. Ofte oppleves det at konflikt mellom foreldrene skaper en unødig konfliktsituasjon som til slutt kan gå ut over barnet. Vi tilstreber derfor primært å forhandle frem utenrettslige løsninger som partene kan leve med og som er til barnets beste.

Dersom saken ikke lar seg løse i minnelighet, bistår vi under domstolens behandling av saken.

Sjekk oss ut på Google her!