STRAFFERETT

Forsvarer

Er du under straffeforfølgning, bistår vi på alle stadier av saken fra etterforskningen starter til eventuell rettskraftig dom foreligger.

Dersom resultatet blir at du må sone fengselsstraff, bistår vi også i stor grad dersom du trenger hjelp under soningen. Dette er en type arbeid som normalt ikke dekkes av det offentlige, men en service vi yter våre klienter.

Vi yter bistand i alle typer straffesaker, herunder vinningskriminalitet, vold- og sedelighetslovbrudd, narkotikalovbrudd på alle nivåer, ordinær økonomisk kriminalitet og Økokrim-saker.

Når du blir kontaktet av politiet i anledning en mulig straffbar handling, kan det være enten som vitne, mistenkt, siktet eller tiltalt. Det er viktig å være klar over at ingen har plikt til å forklare seg for politiet.

Blir du innkalt til avhør har du plikt til å møte hos politiet, men ikke til å forklare deg.

Som vitne har du ikke krav på advokatbistand idet du selv ikke er straffeforfulgt. Tidvis kan man bli avhørt av politiet i utgangspunktet som vitne, men at statusen blir endret til mistenkt eller siktet på grunnlag av hva som blir forklart og politiets vurdering av din rolle. Dersom du mener du har noe med den straffbare handling å gjøre når du blir innkalt til vitneavhør, kan det være klokt å konsultere advokat før du lar deg avhøre.

Når du er mistenkt eller siktet har du etter loven rett til å la deg bistå av advokat på et hvert trinn av saken. Vi bistår under politiavhør og alt som knytter seg til den løpende etterforskningen av saken.

Blir du tiltalt bistår vi som din forsvarer under domstolens behandling av saken.

Dersom du forut for en iretteføring av saken mot deg blir undergitt varetektsfengsling, bistår vi deg under hele varetektsoppholdet.

Innholdet i vår bistand vil variere etter sakstypen. Det er således stor forskjell på for eksempel sedelighetssaker og Økokrim-saker, og vår bistand ytes ulikt ut fra vår lange erfaring med de ulike saksområdene. Det er viktig for sakens utfall at det er hyppig kontakt mellom klient og advokat.

Vårt eneste fokus i vårt arbeid er klientens interesser, og at klienten skal oppnå et best mulig resultat.

Vi har en absolutt taushetsplikt vedrørende alt klienten formidler til oss og alle andre opplysninger i saken. Det er kun klienten som kan oppheve vår taushetsplikt.

Bistandsadvokat

Vi bistår klienter som deres bistandsadvokat.

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling, bistår vi deg med inngivelse av anmeldelse, avhør hos politiet, etterforskningen generelt, under en eventuell iretteføring av sak mot gjerningspersonen, fremsettelse av erstatningskrav etc.

Dersom fornærmede er et barn bistår vi også i forbindelse med barneavhør.

Dersom du som følge av den straffbare handling trenger annen adekvat hjelp, herunder helsehjelp, bistår vi med å skaffe slik hjelp.

Bistandsadvokat dekkes som oftest av det offentlige etter nærmere regler.